[1]
Uppala, V. et al. 2023. Anatomy of Twitter followership. First Monday. 28, 3 (Mar. 2023). DOI:https://doi.org/10.5210/fm.v28i3.12825.