Uppala, V., Palvia, P., & Ankem, K. (2023). Anatomy of Twitter followership. First Monday, 28(3). https://doi.org/10.5210/fm.v28i3.12825