Kou, Y., & Nardi, B. (2016). Rethinking civic computing in China. First Monday, 21(7). https://doi.org/10.5210/fm.v21i7.6655