Kozharinova, Mariya, and Lev Manovich. 2024. “Instagram As a Narrative Platform”. First Monday 29 (3). https://doi.org/10.5210/fm.v29i3.12497.