Ghosh, Rishab Aiyer. 1998. “Celebrating First Monday”. First Monday 3 (6). https://doi.org/10.5210/fm.v3i6.597.