Sevdik, Ayisigi, and Varol Akman. 2002. “Internet in the Lives of Turkish Women”. First Monday 7 (3). https://doi.org/10.5210/fm.v7i3.937.