Stray, J. (2022) “Designing recommender systems to depolarize”, First Monday, 27(5). doi: 10.5210/fm.v27i5.12604.