Hochman, Nadav, University of Pittsburgh, United States